Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

1. Waarin verschilt de vernieuwde editie van Wijs Worden met de eerder verschenen versie?
Belangrijkste verbeteringen ten opzichte van de bestaande editie
 

Werkboek
Grotere diversiteit aan opdrachten (met name wat de moeilijkheidsgraad betreft).
De opdrachten in het werkboek hebben als eerste doel het verwerken en zich eigen maken van de aangeboden stof. Daarna worden leerlingen uitgedaagd kritisch na te denken over de stof of zelf een beargumenteerde positie in te nemen.
Er zijn vier soorten opdrachten opgenomen.
1.     Op de eerste plaats de gewone opdrachten. Deze sluiten steeds direct aan bij de behandelde stof: vragen de leerling in eigen woorden inzichten weer te geven of worden geprikkeld na te denken over vragen en problemen die in de tekst worden opgeworpen.
2.     Daarnaast treft men regelmatig Verdiepingsopdrachten aan. Deze stellen vaak moeilijkere en abstractere vragen. Ze kunnen worden overgeslagen zonder dat de leerweg erdoor wordt geschaad.
3.     Ook treft de leerling af en toe een Op-pad-opdracht aan. Dat is een opdracht voor de leerling om zelf op zoek te gaan. Dat kan een interview inhouden maar vaak ook materiaal verzamelen uit een boek of van het internet. Daarmee hebben deze Op-pad-opdrachten evenals de Verdiepingsopdrachten eerder een facultatief karakter. Op-pad-opdrachten zijn uiteraard heel geschikt als huiswerk.
4.     Tot slot de privévragen. Die hebben een heel bijzonder karakter. Het zijn vragen direct gericht aan de leerlingen, aan zijn/haar gedachten, gevoelens, ervaringen en gedrag. De leerling wordt geprikkeld daarover na te denken en zo de stof te gebruiken om meer zelfinzicht te krijgen.
Ook leerlingen hebben recht op privacy en hoeven sommige privégevoelens of -ervaringen met niemand te delen als ze dat niet willen: niet in de klas tegenover andere leerlingen, niet tegenover de docent en niet tegenover ouders.
Het gevoel gedwongen te moeten worden bepaalde gedachten of ervaringen in de openbaarheid te brengen, kan mogelijk tot vluchtgedrag leiden en het tegenovergestelde bereiken van wat het doel van een dergelijke vraag was.
Kunnen deze vragen toch behandeld worden in de klas?
Misschien, mede afhankelijk van waar de vraag op doelt, mede afhankelijk van de sfeer in de klas, maar altijd met de boodschap dat leerlingen die niet wensen mee te doen aan een discussie daartoe het volste recht hebben.

Verbeterde beelddidactiek met speciale kijkopdrachten. Dit werd mede gerealiseerd door een geheel in kleur gedrukt werkboek.


Begrippen
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een korte uitleg van alle belangrijke begrippen die in het hoofdstuk aan de orde komen. Deze lijst staat ook op de voor gebruikers toegankelijke website van Wijs Worden.

Test jezelf
De leerling kan aan de hand van meerkeuzevragen per hoofdstuk testen of de stof voldoende verwerkt is. Deze ‘test jezelf’-vragen zijn te vinden op deze website als laatste paragraaf van ieder hoofdstuk.

Toetsbaarheid
Het uitsluitend voor docenten toegankelijke deel van de website biedt bij ieder hoofdstuk meerkeuze toetsvragen.
Ook door toevoeging van cognitieve elementen en door de royale begrippenlijst per hoofdstuk zijn de mogelijkheden om efficiënt te toetsen sterk toegenomen.

Vormgeving
De vormgeving is zowel speelser als functioneler; illustraties staan duidelijker ten dienste van de inhoud. 

2. Is er een docentenhandleiding beschikbaar?
De uitgebreide docentenhandleiding ondersteunt de docent en is onmisbaar bij het beoordelen van de methode en het werken ermee.
In de docentenhandleiding is opgenomen:
- antwoorden op de vragen en opdrachten van het werkboek
- extra vragen en opdrachten
- antwoordsuggesties. De docent kan zich zo voorbereiden op eventuele antwoorden uit de klas. Als deze uitblijven kan door de suggesties het gesprek op gang worden gebracht.
- aanwijzingen mbt lesstructuur
- verdiepingsstoffen
- aanwijzingen mbt de leerlijn
- uitleg over de opgenomen illustraties
- literatuurverwijzingen
- etc. etc.


3. Wat te doen als na bestudering van de docentenhandleiding er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn?
In dat geval kunt u altijd contact opnemen met de uitgeverij via mail ( info@damon-educatie.nl) of telefonisch (0499-722023). 
Het is altijd mogelijk de uitgeverij te bezoeken of wij komen naar school.


4. is het mogelijk om zonder het werkboek te werken?
Indien het werkboek niet wordt aangeschaft zal dat het onderwijsleerproces niet ten goede komen. Het werkboek bestaat namelijk uit een scala aan vragen en opdrachten waardoor de inhoud van het leerboek goed verwerkt kan worden. Hoewel het niet is toegestaan wordt er op sommige scholen gekopieerd uit de werkboeken. In dit geval zal het zeer verwarrend en onhandig voor de leerlingen zijn gezien het kleurgebruik dat de didactiek ondersteunt.
Kortom: het werkboek is veel meer dan een plaatjesboek met invullijnen.

5. Wanneer verschijnen de delen van de nieuwe editie?
Deel 1: verschenen in januari 2021
Deel 2: verschijnt eind 2021
Deel 3: verschijnt in 2022