Andere leermethodes

Wijs Worden tweede fase

De nieuwe Wijs Worden 2e fase is een grondig herziene versie van de oorspronkelijke uitgave uit 2011. Binnen de nieuwe opzet is bijzondere aandacht voor ethiek en burgerschap.

Kenmerken
-     Wijs Worden 2e fase bevat naast algemene hoofdstukken enkele hoofdstukken die aansluiten bij ieder van de vier profielen.
-     De inhoud bouwt voort op basisbegrippen en -vaardigheden van levensbeschouwing en ethiek die in de onderbouw werden geleerd.
-     De inhoudelijke opzet komt meer dan de editie uit 2011 tegemoet aan de behoefte aan ethiek en burgerschap. Daartoe werden enkele nieuwe hoofdstukken ontwikkeld.

Bezoek de website voor meer informatie: Wijs Worden tweede fase


Standpunt VMBO en Havo/VWO

Standpunt is een complete driejarige methode voor alle schooltypen binnen de basisvorming van het voortgezet onderwijs. Standpunt voor VMBO en Standpunt voor HAVO/VWO worden vanaf 2015 aangeboden in de vorm van een leerwerkboek en zijn ook digitaal leverbaar. De leerwerkboek-editie van de VMBO-methode is tevens bruikbaar binnen LWOO.

Niet alleen docenten maar ook leerlingen zijn enthousiast over Standpunt vanwege:
•    het uitgangspunt van de methode: de leefwereld van de leerling zélf
•    de uitgebreide aandacht voor thema’s die relevant zijn voor de persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkeling van de leerling
•    de heldere structuur
•    een voor leerlingen herkenbare en vlotte vormgeving
•    de actuele thema’s, voorbeelden, vragen en opdrachten
•    persoonlijke verhalen van leeftijdsgenoten

Bezoek de website voor meer informatie:
Standpunt VMBO
Standpunt Havo/VWO


Wikken & Wegen

De leerwerkboekjes van Wikken & Wegen kennen ieder een beperkte thematiek. Dat biedt de mogelijkheid ze naadloos in te passen bij vakken als levensbeschouwing, ethiek of mens en maatschappij. De beperkte omvang maakt dat de deeltjes ideaal inzetbaar zijn binnen een één-uurs-vak. Bij meer contacturen kan een afzonderlijk deeltje gebruikt worden naast andere lesstof of er kan gekozen worden voor een combinatie van deeltjes.

Twee specifieke en vernieuwende uitgangspunten
De onderstaande twee uitgangspunten worden tot nu toe in onderwijsmethodes niet of onvoldoende onderkend. In Wikken & Wegen Mijn levensbeschouwing vormen ze juist een belangrijk vertrekpunt.
•    Een eerste uitgangspunt is – wat sociologisch onderzoek aantoont – dat de waarden die volwassenen hanteren afwijken van die van jongeren. Leerlingen worden daarom met name uitgedaagd na te denken over hun eigen waarden.
•    Een tweede uitgangspunt van dit deeltje van Wikken & Wegen is het gegeven dat zowel het karakter als het waardepatroon van jongens enigszins verschilt van dat van meisjes. Dit betekent dat meisjes en jongens tijdens hun groei naar volwassenheid voor andere problemen en uitdagingen komen te staan. Deze verschillen betekenen ook dat jongens en meisjes aan andere gevaren bloot staan. En natuurlijk bepalen ze mede de communicatie tussen jongens en meisjes.

Bezoek de website voor meer informatie:
Wikken & Wegen Basisbegrippen levensbeschouwing
Wikken & Wegen Basisbegrippen ethiek
Wikken & Wegen Mijn levensbeschouwing


Doordenken

Doordenken is een kennismaking met een filosofische benadering van de werkelijkheid en bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Doordenken kan als introductie zinvol gebruikt worden op scholen die filosofie als eindexamenvak aanbieden binnen het tweede fase onderwijs. Daarnaast wordt ook tegemoet gekomen aan de behoefte aan burgerschap en verantwoordelijk handelen.

Leerboek en werkboek
Voor de leerlingen is er een leerboek en een werkboek. Het werkboek volgt het leerboek op de voet met verwerkingsopdrachten. Die opdrachten zijn verschillend van aard: de ene keer gaat het om het reproduceren van kennis, de andere keer worden leerlingen uitgedaagd kritisch na te denken en door te denken. Daarnaast bestaat ruimte voor het voeren van een discussie of een socratisch gesprek.

Docentenboek
Het docentenboek biedt uitgebreide ondersteuning bij het lesgeven: niet alleen antwoorden op vragen waarop een eenduidig antwoord gegeven kan worden, maar ook antwoordsuggesties op vragen met een wat meer open karakter. Verder bestaat het docentenboek in toelichtingen bij tal van vraagstellingen, literatuurverwijzingen, didactische tips en toetsvragen.

Bezoek voor meer informatie de website: Doordenken


Wegen naar Wijsheid

Wegen naar Wijsheid
(WNW) is een complete methode filosofie/levensbeschouwing voor de basisvorming en Tweede Fase van het VWO. Naast een aantal thema’s komen belangrijke levensbeschouwelijke stromingen uit Oost en West aan de orde. WNW besteedt tevens aandacht aan vraagstukken rond burgerschap en ethiek.

Na deel 2 splitst WNW zich in een derde, meer levensbeschouwelijk deel (3A) en een derde uitdrukkelijk filosofisch deel (3B).  Het gaat hier om twee aparte boeken die beide voortbouwen op de eerste twee delen. Voor het Tweede Fase onderwijs wordt deze lijn doorgetrokken met de delen WNW 4A en WNW 4B.

Bezoek voor meer informatie de website: Wegen naar Wijsheid


Zinspelen

Zinspelen is een methode voor het vak levensbeschouwing/godsdienst waarin geleerd wordt over levensbeschouwing en religie, maar ook wordt geleerd van of aan levensbeschouwing en religie. Het leren over levensbeschouwing en religie berust op een antropologisch uitgangspunt: gedeelde levensbeschouwingen en religies vervullen een functie in de cultuur. Dit leren is in Zinspelen uitgewerkt in een groot aantal speelse opdrachten rond zingeving. De leerlingen worden uitgedaagd om al spelend om te gaan met zingeving en een eigen invulling te geven aan het idee van een persoonlijke levensbeschouwing.

Bezoek voor meer informatie de website: Zinspelen


Vrij zicht op...

Serie projecten 
•    op het snijvlak van maatschappij, ethiek en burgerschap
•     voor schoolvakken waar ruimte is voor reflectie
•     waarbij de docent een eigen leerlijn kan samenstellen

Katern voor de leerling
De leerstof wordt gepresenteerd in de romptekst terwijl de opdrachten uitdagen tot een kritische reflectie over de stof. Daartoe worden vaak opnieuw standpunten, overwegingen etc. ingebracht om het denkproces te stimuleren en de leerling uit te dagen. Ieder katern voor de leerling bestaat uit 56-96 bladzijden.

Docentenhandleiding
De uitvoerige docentenhandleiding bevat toelichtingen en ruim beargumenteerde antwoorden bij de opdrachten (of antwoordsuggesties) waardoor de docent met de stof goed uit de voeten kan ook in geval hij/zij minder met een bepaalde thematiek vertrouwd is. De gegeven antwoorden en antwoordsuggesties kunnen ook dienst doen om een discussie, debat of socratisch gesprek vlot te trekken.

Bezoek de website voor meer informatie:
Vrij zicht op ethiek
Vrij zicht op jodendom
Vrij zicht op christendom
Vrij zicht op islam
Vrij zicht op hindoeïsme en boeddhisme
Vrij zicht op God
Vrij zicht op humanisme
Vrij zicht op menselijk bestaan
Vrij zicht op straf


Zin in Zin

Zin in zin is een ideale methode voor leerkrachten die kiezen voor een ver doorgevoerde vorm van zelfstandig studeren. Maar ook docenten die een meer klassieke didactiek hanteren kunnen zeker uit de voeten met deze methode.

Kenmerken
•    Een methode voor HAVO én VWO: ieder hoofdstuk bevat verdiepingsstof voor de VWO-leerling in de vorm van aparte paragrafen.
•    Een eigen website met nieuws, index, werkvormen(debatteren en een werkstuk maken) aanvullende stoffen en opdrachten.
•    Een bij de actualiteit aansluitend hoofdstuk over Social Media en de digitale wereld.
•    Een inhoudelijke opzet die gelegenheid biedt voor ieder van de vier profielen een specifiek leerprogramma aan te bieden.

Bezoek voor meer informatie de website: Zin in Zin